เปิดรับสมัครแล้ว แพทย์ ม.อุบลราชธานี ปี 2561

ข่าวดี ! สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 นี้ โดยในปีการศึกษานี้ได้เพิ่มการรับสมัครเป็น 2 โครงการ แบ่งเป็น CPIRD : Community Track  และ CPIRD : Inclusive Track และเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 68 คน (จากเดิมปีการศึกษา 2561 เพียง 36 คน) โดยแบ่งตามโครงการเป็น 56 คน และ 12 คนตามลำดับ และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 

รายละเอียดการรับมีดังนี้
1. โครงการ CPIRD : Community Track รับจำนวน 56 แบ่งตามจังหวัดดังนี้
– อุบลราชธานี   จำนวน 17  คน
– ศรีสะเกษ         จำนวน 21 คน
– อำนาจเจริญ     จำนวน  7 คน
– ยโสธร             จำนวน 11 คน
2. โครงการ CPIRD Inclusive Track รับจำนวน 12 คน ตามจังหวัดดังนี้
– อุบลราชธานี   จำนวน 4  คน
– ศรีสะเกษ         จำนวน 4 คน
– อำนาจเจริญ     จำนวน  2 คน
– ยโสธร             จำนวน 2 คน

หมายเหตุ  Inclusive ก็จะคล้าย ๆ กับโครงการ ODOD เดิม

คุณสมบัติ
1. บุคคลสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. จบ ม.6 เกรดเฉลี่ย 6 ภาคไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับคนที่จบ ม.6 ไปแล้วต้องการซิ่ว)
3. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เกรดเฉลี่ย 5 ภาค (ม.4-ม.6 เทอมแรก) ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีภูมิลำเนาอยู่ 4 จังหวัดคือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ยึดตามทะเบียนบ้าน สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Inclusive จะต้องอยู่พื้นที่นอกเขตอำเภอเมือง ยกเว้น จังหวัดอำนาจเจริญ

เกณฑ์การทดสอบ
ต้องผ่านการทดสอบวิชาสามัญ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยคิดเกณฑ์ดังนี้
1. ภาษาไทยและสังคม   ร้อยละ 10
2. คณิตศาสตร์                ร้อยละ 15
3. ฟิสิกส์                          ร้อยละ 15
4. ภาษาอังกฤษ              ร้อยละ 20
5. เคมี                              ร้อยละ  20
6. ชีววิทยา                       ร้อยละ 20
คะแนนรวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณา
1. ภาษาอังกฤษ
2. คะแนนรวม คณิตศาสตร์ 1  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
แต่ถ้ายังเท่ากันให้พิจารณารับเข้าหมด

การรับสมัคร
รับสมัคร 25 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 20 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *