การรับนักศึกษาแพทย์ รอบโควตา มข 61

ปีนี้เป็นปีแรกที่ระบบการรับเข้าศึกษาแพทย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ทั้งวิธีการรับเข้า และเกณฑ์คุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจสำหรับผู้สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามาดูวิธีการ จำนวน และคุณสมบัติเฉพาะกันดังนี้

สำหรับรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 มี 3 โครงการหลัก ๆ ดังนี้

 1. โครงการการรับโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 79 คน (รหัส MD001,MD02)
  คุณสมบัติ เป็นนักเรียน ม.6 โปรแกรมวิทย์ – คณิต ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ย
  ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สรุปคือรับทุกจังหวัดในภาคอีสาน)
 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน(CPIRD) จำนวน 88 คน
  คุณสมบัติ เป็นนักเรียน ม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และ นักเรียน+ผู้ปกครองตามกฏหมาย(บิดา/มารดา)ต้องมีภูมิลำเนาใน 12 จังหวัด (ตามหมายเหตุด้านล่าง) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive) จำนวน 16 คน
  คุณสมบัติ เป็นนักเรียน ม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และ นักเรียน+ผู้ปกครองตามกฏหมาย(บิดา/มารดา)ต้องมีภูมิลำเนาใน 12 จังหวัด (ตามหมายเหตุด้านล่าง) และต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดหนองบัวลำภูและบึงกาฬ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

ภาคอีสานจำนวน 12 จังหวัดที่กำหนด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู

กำหนดการ
รับสมัคร 11-24 มกราคม 2561 (เลือกสาขาและชำระเงิน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 23 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 เมษายน 2561

เกณฑ์พิจารณา

ต้องผ่านการทดสอบวิชาสามัญ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
1. ภาษาไทย        ร้อยละ 10
2. สังคมศึกษา     ร้อยละ 10
3. ภาษาอังกฤษ   ร้อยละ 20
4. คณิตศาสตร์     ร้อยละ 15
5. เคมี                   ร้อยละ 15
6. ชีววิทยา            ร้อยละ 15
7. ฟิสิกส์                ร้อยละ 15
คะแนนรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ยกเว้นคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 และคะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

เพราะฉะนั้นนักเรียน ม.6 และผู้ปกครองตามกฏหมาย(บิดา/มารดา)ที่มีภูมิลำเนานอกเหนือจาก 12 จังหวังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัครได้เพียงโครงการที่ 1 เพียงโครงการเดียว และนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสมัครได้เพียงโครงการที่ 1 และ 2 เท่านั้น และเหตุผลที่เขาต้องยกจังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ที่ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาสามารถสมัครได้ แต่ทำไมปีการศึกษา 2561 จึงสมัครอีก 2 โครงการไม่ได้เพราะทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าของพื้นที่ได้รับโควตารับนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2561 เพิ่มอีก จำนวน 32 คน รวมกับที่รับเดิม ๆ 36 คน เป็นรับนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 68 คน

เอกสารอ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 92/2561

One Reply to “การรับนักศึกษาแพทย์ รอบโควตา มข 61”

การรับนักศึกษาแพทย์ รอบโควตา มข 61 – In Guide

January 19, 2018 at 8:11 am

[…] ขอบคุณเจ้าของโพสหลัก http://asiadigg.com/archives/88 […]